ผลิตภัณฑ์  >> Fabrication   


1. เตรียมพื้นที่สำหรับการวางท่อ ให้ได้ความแน่น และต้องได้ระดับ ระนาบเดียวกันโดยตลอดของฐานรองรับท่อ ให้เป็นตามข้อกำหนดมาตรฐานสัญญานั้นๆ


2. ทำความสะอาดปลายท่อทั้งสองด้านที่จะสวมแหวนยาง ซึ่งจะต้องปราศจากดิน หิน และสิ่งอื่นใด โดยเฉพาะระยะที่ใช้สำหรับการสวมแหวนยาง ให้เป็นตามข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตนั้นๆ


3. การใส่แหวนยาง และอะแเดปเตอร์สำหรับทดสอบความดันน้ำบริเวณจุดสวมต่อท่อ

3.1 ให้หล่อลื่นแหวนยาง และผิวสัมผัสของยางขณะสวมด้วยน้ำมันพืช , น้ำมันหล่อลื่น หรือสารที่ไม่มีสารพิษ และไม่ทำปฎิกิริยาต่อเนื้อยาง

3.2 เมื่อใส่แหวนยางลงในร่องยางแล้ว ให้กระจายความตึงผิวของแหวนยางด้วยการดึง และปล่อยลงในร่องยาง ทุกเส้นของการสวมแหวนยาง

3.3 สวมอะแดปเตอร์สำหรับทดสอบความดันน้ำบริเวณจุดสวมต่อท่อ ให้หัวของอะแดปเตอร์เรียบสนิทกับผิวด้านในท่อ พร้อมทั้งขันน๊อตให้แน่น.


4. สวมปลายท่อเข้าด้วยกัน ห้ามมีการเยื้องศูนย์ใดๆ จนกระทั่งเข้าไปลึกได้ระยะพิกัดของการสวมแหวนยางตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้


5. หากต้องการเบี่ยงเบนแนวท่อ (ความลาดเอียง) หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนในข้อ 4 แล้ว ให้เบี่ยงเบนได้ 3 มม. ต่อ 1000 มม.


6. ทดสอบความดันข้อต่อหลังจากสวมต่อท่อแต่ละข้อต่อแล้ว ตามมาตรฐานกำหนด เพื่อความมั่นใจของการสวมแหวนยางของข้อต่อนั้นๆ ให้ทดสอบความดันของข้อต่อท่อต่อท่อน เพื่อการติดตั้งท่อนต่อไป


7. หากเป็นท่อชนิดฝังใต้ดินให้ทำการฝังกลบ และบดอัดตามข้อแนะนำของสัญญานั้นๆ หากเป็นท่อที่วางบนฐานคอนกรีต ต้องยึดเข็มขัดท่อให้แน่นตามข้อแนะนำสัญญานั้นๆ

8. เมื่อผ่านทุกขั้นตอนตามนี้แล้ว สามารถทดสอบความดันของแต่ละช่วงได้เลยโดยศึกษาในข้อแนะนำการทดสอบความดันน้ำหลังการติดตั้ง

 
 

หลังจากการประกอบและติดตั้งตามมาตรฐานของสัญญานั้นๆ เรียบร้อยแล้ว (เช่น การกลบดินหลังท่อสำหรับท่อฝังใต้ดิน และการยึดเข็มขัดรัดท่อให้สมบูรณ์สำหรับท่อวางบนฐานคอนกรีต) จึงให้ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมการทดสอบความดันน้ำ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. การทดสอบความดันน้ำแต่ละช่วงความยาวท่อ ต้องไม่เกิน 2500 เมตร สำหรับท่อไฟเบอร์กลาสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ชนิด C PN 6


2. ต้องเปิดประตูระบายอากาศไว้ทุกจุด


3. เติมน้ำด้วยความดันบรรยากาศปกติให้ต่อเนื่องอย่างช้าๆ เพื่อไล่อากาศในเส้นท่อและเติมน้ำจนกระทั่งมั่นใจว่าน้ำเต็มแล้วจึงปิดประตูระบายอากาศ


4. ให้เพิ่มความดันน้ำไปที่ 2 กก./ซม2 (2 บาร์) หยุดทิ้งไว้ 2 ชม.


5. อัดความดันจนถึง 6 กก./ซม2 (6 บาร์) ตามมาตรฐานของท่อ PN6 และหยุดทิ้งไว้ 24 ชม.5.


6. เพิ่มความดันอีก โดยไม่เกิน 1.5 เท่า ของมาตรฐานท่อนั้น จากนั้นรักษาระดับความดันไว้ประมาณ 10 นาที ความดันลดลงไม่เกิน 0.5 กก./ซม2 (0.5 บาร์)